L’escriptor

Oferim referències a la vida i obra d’Oller  en suport informàtic, audiovisual i en paper.

Webgrafia

Videografia

Bibliografia

Sempre que podem, oferim l’enllaç al text descarregable en format PDF.

Hi ha una molt exhaustiva relació d’articles, estudis  i edicions  d’Oller a:

Espigolant entre tota aquesta ingent bibliografia, i enllaçat al format PDF quan l’hem localitzat a Internet, citem:

Biografies i estudis de conjunt

 • CABRÉ Monné, Rosa. “Narcís Oller”, dins Panorama crític de la literatura catalana, IV. Segle XIX. Barcelona: Vicens Vives, 2009, p. 429-439.
 • CAMPS, Josep i M. Roser TRILLA. Narcís Oller. La novel·la d’una època. Barcelona: La Magrana, 1997.
 •  
 • MASERAS, Alfons. Vida de Narcís Oller. Edició i notes a cura de Montserrat Corretger. Tarragona: Edicions el Mèdol, 1996. 117 pp.
 • MORAGAS i RODES, Vicenç de. Narcís Oller  i  de Moragas: la seva vida vista per un contemporani.  Valls: Institut d’Estudis Vallencs, 1995. 167 p.
 • PINYOL I TORRENTS, Ramon. “Narcís Oller”, dins Història de la literatura catalana. Barcelona: Avui-Orbis, vol. 1, 1984, p. 309-320.
 • ROIG CÈSAR, Roger. Àlbum Narcís Oller. Introducció de Josep M. Domingo. Valls: Cossetània, 2010.
 • SERRAHIMA, Maurici: “El món de Narcís Oller”, dins Narcís Oller, Obres completes. Barcelona: Editorial Selecta, 1948 (revisat i incorporat per l’autor al seu llibre Dotze mestres. Barcelona: Editorial Destino, 1972 pp. 45-88)
 • TAYADELLA, Antònia: “Narcís Oller i el Naturalisme”, dins Riquer, Comas i Molas (eds.), Història de la literatura catalana, vol. VII. Barcelona: Ariel, 1986, p. 605-668.
 • TRIADÚ, Joan. Narcís Oller. Resum biogràfic. Pròleg de Joan Oller i Rabassa. Barcelona: Barcino, 1955.
 • YATES, Alan. Narcís Oller. Tradició i talent individual. Barcelona: Curial, 1998.

Estudis i articles especialitzats

Fem esment de les acurades introduccions a cadascun dels volums de l’Obra Completa que relacionem a l’apartat Obra Completa   i dels  següents estudis i articles:

 • ANGUERA, Pere: “Política i societat en l’obra narrativa de Narcís Oller”. Actes del Col·loqui Narcís Oller, Valls novembre 1996. Valls:Cossetània, 1996, p 31-55.
 • ARITZETA, Margarida: “Pilar Prim” dins  Comentaris de Literatura Catalana COU 88-89.  Barcelona: Columna Ed.  1988.p. 13-23.
 • ARITZETA, Margarida: “Vilaniu, mite i realitat en la novel·la d’Oller”, Actes del col·loqui sobre Josep Yxart i el seu temps. Tarragona,  Novembre  1995.  Valls: Cossetània, 1996,  p.281-285
 • BESER, Sergi: “Les limitacions narratives de Narcís Oller”, dins Actes del Quart Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1977.
 • BOFARULL, Empar de: “Un exercici d’edició crítica de ‘La Papallona’, de Narcís Oller;   dins La filologia d’autor en els estudis literaris. Textos catalans dels segles XIX i XX. Lleida: Pagès, 2013. p. 389-408.
 • GINEBRA, Jordi: “Actitud lingüística de Josep Yxart, Joan Sardà i Narcís Oller”. Actes del col·loqui sobre Josep Yxart i el seu temps. Tarragona 1995.  Valls: Cossetània, 1996, p. 155-181
 • GINEBRA, Jordi i Pere  NAVARRO: “Les limitacions lingüístiques de Narcís Oller” dins Actes del Col·loqui Narcís Oller, Valls novembre 1996. Valls: Cossetània,  1996,  p. 89-107.
 • GUILUZ VIDAL, Xavier. “Aproximació a La bogeria de Narcís Oller”, Quaderns de Vilaniu 19 (maig 1991) 39-70.
 • MALUQUER DE MOTES i BERNET, Jordi: Literatura i economia:la narrativa de Narcís Oller a la intersecció. Discurs llegit el dia 9 de juny de 2016 en l’acte de recepció pública de Jordi Maluquer de Motes i Bernet a la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. 
 • ORTIZ DE LANDÁZURI BUSCA, Guadalupe. L’Escanyapobres. Narcís Oller i Moragas.  Barcelona: Andros, 1986. 177 p.
 • PALLÀS i GUASCH, Josep Maria: “El catalanisme polític de Narcís Oller”.  Actes del Col·loqui Narcís Oller, Valls novembre 1996. Valls:  Cossetània,  p. 297-307.
 • SUNYER, Magí : “Costumisme a la narrativa de Narcís Oller” dins Actes del Col·loqui Narcís Oller. Valls, novembre 1996. Valls: Cossetània, 1999, p 131-151.
 • UCEDA OLIVER, Guillem: “Stephen Crane: literatura a reivindicar des dels Estats Units”. Revista Solstici
 • VIDAL TIBBITS, Mercè: “Un usurer: L’Escanyapobres de Narcís Oller”, Miscel·lània Antoni M. Badia Margarit, 3. Barcelona: PAM, 1986. p. 225-234.
 • VILASECA, David. Pilar Prim, de Narcís Oller.  Barcelona: Ed. Andros, 1986. Col. Guia de Lectura, 3.

Propostes didàctiques i divulgatives